"Každý má svoj názor. Občas sa niektorým ľuďom zdá, že ich názory sú si blízke. Pokiaľ mi svoj názor niekto nevnucuje, vydržím s ním chvíľu. Som vďačný za každú minútu strávenú s niekým, o kom sa mi zdá, že naše názory sú si blízke. Mimoriadne si ale vážim človeka, ktorý ma presvedčí, že jeho názor, je správnejší, než môj, lebo ma niečo naučil."

9. 11. 2012

Prirucka aktivneho obcana zbierajuceho podpisy pod lubovolnu peticiu.


Prirucka aktivneho obcana zbierajuceho podpisy pod lubovolnu peticiu.

Pripravil Rasta Basta

keďže dnes mali členovia petičného výboru problém s SBS pred Hlavnou stanicou v Bratislave a Danka ma požiadala o nejaký stručný právny "manuál", pokúsim sa v skratke poskytnúť zopár tipov z legislatívy a praxe, ktoré môže využiť každý, kto by sa v podobnej situácii ocitol.

Čl. 27 ods. 1 ÚSTAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
"Petičné právo sa zaručuje. Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami."
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460#c27

§ 4 ods. 2 ZÁKONA O PETIČNOM PRÁVE (zák. č. 85/1990 Zb. v znení neskrších predpisov)
"Na účel uvedený v odseku 1 možno petíciu a podpisové hárky vystaviť na miestach prístupných verejnosti. Na to nie je potrebné povolenie orgánu verejnej správy, nesmie však nastať obmedzenie cestnej premávky, rušenie verejného poriadku ani iné obmedzenie práv a právom chránených záujmov iných osôb."
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-85#p4-2

§ 2 prvá veta ZÁKONA O PETIČNOM PRÁVE
"Vo výkone petičného práva sa nesmie nikomu brániť."
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-85#p2

Toto sú dva úplne najzákladnejšie argumenty, ktoré môžete použiť, ak by sa Vám ktokoľvek snažil brániť vo výkone petičného práva. Ako hovorí zákon o petičnom práve, vystaviť petičné hárky a zbierať podpisy možno na KAŽDOM MIESTE PRÍSTUPNOM VEREJNOSTI! Forma vlastníctva sa nerozlišuje (pozemok vo vlastníctve štátu, súkromný pozemok atď.).

Taktiež platí, že VÝKON PETIČNÉHO PRÁVA NEPODLIEHA OZNAMOVACEJ POVINNOSTI (na rozdiel od zhromažďovacieho práva)!

Ak by predsa len situácia pokračovala a ktokoľvek by sa Vás snažil vyhnať zo "svojho" pozemku, bez váhania privolajte POLÍCIU cez linku 158. Hliadke uveďte vyššie uvedené argumenty - vykonávate petičné právo v zmysle čl. 27 Ústavy a Zákona o petičnom práve, nachádzate sa na mieste prístupnom verejnosti - a trvajte na tom, že dotyčný porušuje Vašu ústavné a zákonné práva. Ak by tento ani po tomto neustúpil od svojho protiprávneho jednania, trvajte na tom, aby polícia ZISTILA JEHO TOTOŽNOSŤ, pretože zvažujete podanie trestného oznámenia pre podozrenie z trestného činu obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 TRESTNÉHO ZÁKONA a pre účely trestného konania je potrebné poznať totožnosť podozrivého!

§ 183 TRESTNÉHO ZÁKONA (zák. č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov)
"Kto inému bez oprávnenia bráni užívať osobnú slobodu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky."
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300#p183

Ak by policajti trvali na tom, aby ste išli s nimi na oddelenie spisovať zamýšľané trestné oznámenie, pokojne im povedzte, že toto podáte dodatočne, po porade s právnikom. Oni sú však povinní vykonať NEODKLADNÉ ÚKONY, u ktorých HROZÍ PREMEŠKANIE, t.j. napr. zistiť totožnosť podozrivej osoby. SBS-kári by okrem toho mali mať rovnošaty s menovkami, takže aj Vy si ich pokojne poznačte. Taktiež si poznačte mená a služobné čísla policajtov.

Ak by si policajti odmietali plniť svoje služobné povinnosti, opätovne vytočte č. 158 a sťažujte sa na nich - príp. žiadajte vyslanie službukonajúceho dôstojníka z Krajského riaditeľstva. Taktiež ich môžete upozorniť na nasledovné ustanovenia Trestného zákona:

§ 327 Marenie úlohy verejným činiteľom
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300#p327

§ 339 Nadržovanie
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300#p339

Ak by Vám, nebodaj, vo výkone petičného práva bránili POLICAJTI(!), tak tam by sa uplatňoval aj
§ 326 Trestného zákona - ZNEUŽÍVANIE PRÁVOMOCI VEREJNÉHO ČINITEĽA
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300#p326

Každopádne platí, že POLICAJTOV MôŽETE POČAS VÝKONU SLUŽBY NAKRÚCAŤ, NAHRÁVAŤ, a to aj bez ich súhlasu a dokonca vedomia! Tak to vyriekol ÚSTAVNÝ SÚD v náleze č. II. ÚS 44/00.

VIA IURIS: Nakrúcať a fotografovať služobný zákrok policajta je dovolené
http://www.viaiuris.sk/aktivity/kauzy/priklady-kauz/nakrucat-a-fotografovat-sluzobny-zakrok-policajta-je-dovolene.html

Predmetný nález môžete nájsť na portáli Ústavného súdu tu:http://portal.concourt.sk/pages/viewpage.action?pageId=1277961 - do prvého políčka zadajte vyhľadať >>> II. ÚS 44/00 <<<. Zhodou okolností, tento nález sa nezaoberá len nakrúcaním policajtov (bod 2.), ale aj výkonom petičného práva (bod 1.).

Nie je na škodu (ak Vám to dostupná technika umožňuje) mať tento nález ÚS pri sebe a každopádne tiež Zákon o petičnom práve.

***

A ešte krátko k samotným Železniciam Slovenskej republiky (ŽSR).

ŽSR sú zriadené zákonom NR SR č. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-258

Ich jediným vlastníkom je štát, ktorý v ňom svoje práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.
http://www.zsr.sk/slovensky/o-nas/profil-spolocnosti.html?page_id=151

Z uvedeného je jasné, že pozemok patriaci ŽSR nemôže byť súkromný. Ako sme si však vysvetlili vyššie, aj keby bol, pre účel výkonu petičného práva by to bolo irelevantné - tu je rozhodujúca verejná prístupnosť priestranstva, nie forma vlastníctva.

Ak by však predsa len niekto trval na ochrane "svojho pozemku", žiadajte od neho predloženie LISTU VLASTNÍCTVA - a to aj v prítomnosti POLÍCIE! Žiadajte, aby polícia trvala na predložení listu vlastníctva aj s S MAPOU! Im to síce nijako nepomôže, pretože petičné právo môžete vykonávať aj na príp. súkromnom pozemku, ktorý je prístupný verejnosti, ale prinajmenšom ich tým zaskočíte a získate more času. ... ;-)

Ak by to nepomáhalo, využite zbrane protivníka a potvrďte, že POZEMOK JE SÍCE SÚKROMNÝ, ALE PATRÍ VÁM... ak tomu polícia neverí (tomu druhému verili?), nech si to ide overiť na kataster. ... ;-)

***
Veľa úspechov!
Ústava Slovenskej republiky - č. 460/1992 Zb. - Konsolidované znenie
www.zakonypreludi.sk
Predpis č. 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Zen Habits, blog o zdokonalovaní osobnosti